• Konsulencë dhe asistencë në organizimin, administrimin, planifikimin dhe kontrollin e menaxhimit të shoqerive;

• Konsulence dhe asistencë në çështjet e financave te shoqerise;

• Konsulencë tatimore dhe fiskale;

• Detyrimet e zakonshme të shoqerise;

• Veprimet e ristrukturimit të shoqerive;

• Licencat dhe mbrojtja e markës tregtare;

• Kontratat e shitblerjeve;

• Kontratat e agjencisë dhe shpërndarjes.

• Kontratat e qirasë;

• Asistencë dhe përfaqësim në mosmarrëveshjet me institucionet e sigurimeve shoqërore dhe inspektoriati i punes;

• Buxheti i personelit;

• Konsulence doganore;

• Konsulence kontributive shqiptare dhe italiane për pensionistët.