• Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit për bizneset dhe profesionistët;

• Hartimi i pasqyrave financiare, periodikëve e  teknike dhe sherbimet elektronike përkatëse;

• Analiza e bilancit dhe  fluksit të parasë;

• Përgatitja e pagave, kontributeve  shoqërore dhe shendetesore si dhe taksat;

• Asistencë në marrëdhëniet me administratën financiare, autoritetet vendore, institucionet e sigurimeve shoqërore dhe qendren kombetare te biznesit;

• Përgatitja dhe dorëzimi elektronik i deklaratave tatimore dhe kontributeve;

• Detyrime të tjera tatimore dhe sigurimesh shoqërore.