• me partnerë te tjere

• Menaxhimi i praktikave automobilistike;

• Administrimi i bashkëpronësisë;

• Marketingu i shoqerise;

• Trajnim profesionaL;

• Trajnim personal;

• Sigurime;

• Net work Marketing dhe sigurime;

• Përfshirja në shoqerite e kategorive te ndryshme;

• Kontabilistë;

• Ligjore;

• Noter;

• Mjeku i ndermarrjes;

• Siguria ne pune.